Wednesday, December 14, 2011

14.12.2011 - CARTOON EXHIBITION (contest)Cartoon ehibition (contest) : "Cartoonist’s opinion about.. ( see TOPIC )"
Изложба на карикатури ( конкурс): “Ставот на карикатуристите за...“


* * *

Дали се карикатуристите слободни мислители - критичари кои смеат да имаат и да го кажат своето мислење и за “жешки“ теми и коешто би било спротивно на ставот на политичките елити во нивните земји??

* * *

Идејата за темата на конкурсот е иницирана од грчкото противење на името(идентитетот) на Република Македонија.
Kако што се вели “сто стапа по туѓ грб не ве болат “,ама еден удар по ваш грб дури како ве боли“.Па, кога би биле во таква состојба вие (вашата земја) какво е мислењето-став на карикатуристите како дел од интелектуалната јавност во земјата соочена со таков проблем (или било каков надворешен притисок за присилни промени вон демократските начела и правото
на сопствен избор и самоопределување- самоидентификување на земјите - народите.!?)
Иако,првично ,сигурно ќе помислите (ова особено за карикатуристите од земјите од ЕУ) дека не е можно такво нешто да им се случи (зошто?), зошто тогаш од политичките елити на овие земји се поставува и подржува такво ирационално барање!?
Во овој контекст, како информација, тука е и пресудата на меѓународниот суд на правдата во Хаг во корист на Македонија како тужител против Грција.

Kарикатуристите се сепак доволно самостојни да си го кажат своето мислење и да не се совпаѓа со ставот на политичарите особено за ваков ирационален проблем.
Или, можеби грешиме!?

ТЕМА: КАКО И ШТО пред барање од надвор “ПРОМЕНЕТЕ СИ ГО ИМЕТО НА
ВАШАТА ЗЕМЈА...“(идентитет,јазик,култура... )
( или пред било каков притисок од надвор што е вон демократските
начела и меѓународното право на сопствен избор на народите-земјите)
-- ( или,едноставно,кажете го (нацртајте го) вашето мислење-став за овој , за многумина, ирационален проблем: грчкото противење на името(идентитетот) на Република Македонија.


УЧЕСТВО: право на учество имаат сите заинтересирани карикатуристи за
темата.
Секој автор при доставувањето на карикатурите да достави
информации: име,презиме,адреса,е маил


КАРИКАТУРИ: мах 3

Формат: А4 ( јpg ,100 dpi)

Доставување: е-маил: nasmeana.kontra@gmail.com

Краен рок: 1.03.2012


Авторските права на делата остануваат на самите автори, а организаторот има право на нивно користење за промоција на изложбата (конкурс) и издавање на каталог-книга без надокнада на авторите.

Иако најавата на конкурсот е од изложбен карактер ,ќе се настојува да се обезбедат спонзори за доделување на посебни награди.

* * *

Па,драги карикатуристи,покажете ја вредноста на карикатуристите !

========================================


Are the cartoonists free thinkers - critics who may have and to express their opinions of "hot" topics which would be contrary to the position of political elites in their countries?

* * *


The idea for the theme of this ehibition (contest) is initiated by Greece's objection to the name (identity) of the Republic of Macedonia.
As it is saying "a hundred attacks of alien back do not hurt you", but one attack of your back even as hurt".Well, if you (your country)would be in such condition what is the opinion of cartoonists as part of the intellectual
public faced with such a problem (or any external pressure for change forced out of democratic principles and the right of personal choice and self-identification of countries - nations.?)
Although, initially, you will certainly think (this especially for cartonists from EU
countries) that is not possible such a thing happen to them (why?),then why the political elites of these countries sets and maintains such irrational request?

In this context,as information, here is the Judgement of the International Court of Justice in the Hague in favor of Macedonia as a plaintiff against Greece.

Cartoonists are still independent enough to say their opinion and although does not
coincide with the attitude of politicians in particular for such irrational problem.
Or,we are wrong?

TOPIC: HOW AND WHAT to request from the outside "CHANGE THE NAME OF
YOUR COUNTRY ...." (identity, language, culture ....)
(or before any external pressure for change forced out of democratic
principles and international law and the right of personal choice and
self-identification of countries - nations?)
- (Or, simply ,say (draw) your opinion of this , for many, irrational problem:
Greece's objection to the name (identity) of the Republic of Macedonia.)


Participation: All cartoonists interested in the topic can participate.
Each author in submitting cartoons to submit information:
name,surname, address, email

Number of cartoons: max 3

Format: A4 (jpg, 100 dpi)

Submission: E-mail: nasmeana.kontra@gmail.com

Deadline: 1.03.2012


Copyright of the works belong to the authors, and the organizer has the right to use cartoons to promote competition and publication of the catalog-book free of charge to authors.

Although the announcement of the manifestacion is as exhibition , we will seek to ensure the sponsors to award of special prizes.

* * *

Well,dear cartoonists,show the value of cartoonists!

==============================

* * * * * *

List of participants:
===================

Sergey Elkin - Russia
Vladimir Kazanevsky - Ukraine
Szczepan Sadurski - Poland
Halit Kurtulmus Aytoslu - Turkey
Agus Eko Santoso - Indonesia
Clayton Rabelo - Brasil

Milan Alasevic - Slovenia
Darko Drljevic - Montenegro
Midhat Ajanović - Ajan - Sweden/Bosnia
Gennady Nazarov - Russia
Keti Radevska - Makedonija
Valery Momot - Ukraine
Henryk Cebula - Poland
Murat Küçükalkan -Turkey
Valeri Tarasenko - Russia
Miro Georgievski - Makedonija
Mentor Berisha - Kosova
Alexander Dubovsky - Ukraine
Yuri Kosobukin - Ukraine
Goutsol Oleg - Ukraine
Roman Peshkov - Russia
Mehmet Ali Kaptı - Turkey
Oğuz Gürel - Turkey
Valeriy Mohylnyy - Ukraine
Eduardo Barreto Yzaguirre - Peru
Cival Einstein - Brasil
Darsono - Indonesia
Ramiro Zardoya - Cuba
Peter Radacina - Canada
Mojmir Mihatov - Croatia
Slobodan Trifkovic - Serbia
Svetlana Chernisheva - Russia
Dragutin Kovačević - Croatia
Andrzej Pacult - USA
Seyran caferli - Azerbaijan

---------------------------------------------------------------------

GALLERYNo comments:

Post a Comment